Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-19 ( Imieniny: Alfreny, Rufina)

BIP NIM - Praca w NIM

Praca w NIM

Narodowy Instytut Muzeów prowadzi rekrutację na stanowisko:

Główny specjalista ds. zarządzania zbiorami

Podstawowe zadania:

 • udział w zespole zadaniowym ds. Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem zbiorami, w tym:
  • koordynacja prac w zakresie opracowania koncepcji zarządzania zbiorami w CMZM, w tym ewidencjonowania, magazynowania, digitalizacji i konserwacji,
  • współpraca z zewnętrznymi ekspertami w dziedzinie magazynowania, konserwacji i digitalizacji i nadzór nad nimi,
  • udział w opracowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych związanych z zarządzaniem zbiorami w CMZM, w tym wyposażenia części magazynowo-digitalizacyjnej oraz systemu do zarządzania zbiorami,
  • udział w opracowaniu dokumentacji związanej z funkcjonowaniem CMZM;
 • obsługa zadań związanych z wdrażaniem i promocją metodyki Re-org jako elementu prewencji konserwatorskiej, w tym:
  • współpraca z partnerami projektu,
  • organizacja spotkań roboczych i szkoleniowych,
  • udział w opracowaniu programu wdrażania metodyki w Polsce, w tym szkoleń.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w muzeum, preferowane na stanowisku związanym z ewidencjonowaniem/inwentaryzacją, digitalizacją lub konserwacją prewencyjną,
 • znajomość przepisów prawa krajowego w zakresie działalności muzeów i ochrony zabytków,
 • mile widziana znajomość międzynarodowych standardów zarządzania zbiorami (w szczególności Spectrum, Re-org) i ich dokumentowania (w tym digitalizacyjnych),
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista oraz umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • praca w trybie hybrydowym, dogodna lokalizacja biura (w pobliżu stacji metra Centrum Nauki Kopernik),
 • pakiet medyczny i socjalny (w przypadku umowy o pracę),
 • rozwój zawodowy, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach,
 • współpraca z kreatywnym i zaangażowanym zespołem,
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury kształtującej standardy polskiego muzealnictwa.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • list motywacyjny.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.02.2024 r.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: biuro@nim.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: rekrutacja – Dział Zarządzania Zbiorami Muzealnymi. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 25 69 625.

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzeów z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nim.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

***

Narodowy Instytut Muzeów prowadzi rekrutację na stanowisko:

Księgowa/ Księgowy

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej księgowości w Instytucji Kultury,
 • weryfikacja poprawności i klasyfikacji kosztów, prowadzenie rozrachunków,
 • wystawianie i księgowanie faktur VAT,
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach,
 • realizowanie raportów na poziomie miesięcznym, kwartalnym i rocznym,
 • ścisła współpraca z jednostkami zewnętrznymi jak banki lub urzędy, a przede wszystkim z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Rozliczanie projektów finansowanych z dotacji podmiotowych i celowych i innych dofinansowań zewnętrznych,
 • Umiejętność rozliczania dotacji inwestycyjnych (w tym budowa środka trwałego).

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe w obszarze ekonomii, rachunkowości lub finansów,
 • znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych,
 • dobra znajomość programu MS Excel,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku co najmniej 2 lata,
 • dotychczasowe zatrudnienie w Instytucji Kultury oraz znajomość programu księgowego enova.365 oraz elektronicznego obiegu dokumentów EZD RP będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

Umowę o pracę, 3-miesieczny okres próbny.

Wynagrodzenie brutto 6 500,00 oraz dodatek stażowy za przepracowany staż pracy.

Pakiet medyczny i socjalny.

Możliwość pracy zdalnej.

Praca od zaraz.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.02.2024 r.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: biuro@nim.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: rekrutacja – Dział Finansowy.

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzeów z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nim.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

***

Narodowy Instytut Muzeów prowadzi rekrutację na stanowisko: księgowa/ księgowy:

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej księgowości w Instytucji Kultury,
 • weryfikacja poprawności i klasyfikacji kosztów, prowadzenie rozrachunków,
 • wystawianie i księgowanie faktur VAT,
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach,
 • realizowanie raportów na poziomie miesięcznym, kwartalnym i rocznym,
 • udział przy rozliczaniu projektów finansowanych z dotacji podmiotowych i celowych i innych dofinansowań zewnętrznych,
 • rozliczanie dotacji inwestycyjnych, w tym budowa środka trwałego,
 • przygotowanie JPK na potrzeby rozliczenia VAT.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, rachunkowości lub finansów,
 • znajomość prawa podatkowego: w tym ustawy o VAT, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych,
 • dobra znajomość programu MS Excel,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku co najmniej 3 lata,
 • dotychczasowe zatrudnienie w Instytucji Kultury oraz znajomość programu księgowego enova.365 będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

Wynagrodzenie zasadnicze brutto 6 500,00 oraz dodatek stażowy.

Umowę o pracę.

Dofinansowanie do opieki medycznej.

Dofinansowanie do wypoczynku.

Miejsce pracy: Warszawa Śródmieście.

Praca od zaraz.

 

 

Samodzielna księgowa/ samodzielny księgowy

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej księgowości w Instytucji Kultury,
 • weryfikacja poprawności i klasyfikacji kosztów, prowadzenie rozrachunków,
 •  wystawianie i księgowanie faktur VAT,
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach,
 • realizowanie raportów na poziomie miesięcznym, kwartalnym i rocznym,
 •  ścisła współpraca z jednostkami zewnętrznymi jak banki lub urzędy, a przede wszystkim z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • udział przy rozliczaniu projektów finansowanych z dotacji podmiotowych i celowych i innych dofinansowań zewnętrznych,
 • umiejętność rozliczania dotacji inwestycyjnych (w tym budowa środka trwałego).

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe w obszarze ekonomii, rachunkowości lub finansów,
 • znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych,
 • dobra znajomość programu MS Excel,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku co najmniej 2 lata,
 • dotychczasowe zatrudnienie w Instytucji Kultury oraz znajomość programu księgowego enova.365 będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie brutto 7 000,00 – 7 500,00 zł w zależności od kwalifikacji i stażu pracy,
 • 3-miesieczny okres próbny, następnie umowę na czas nieokreślony.

Praca od zaraz.

 
Pracownik administracyjno-biurowy

Oczekiwania od kandydata:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność pracy z ludźmi;
 • Dokładność, skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Punktualność i samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Znajomość elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją EZD PUW będzie dodatkowym atutem;

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 1. Dbanie o prawidłowy obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 2. Przyjmowanie oraz rejestracja przesyłek przychodzących i wychodzących;
 3. Obsługa firmowej poczty elektronicznej;
 4. Bieżąca współpraca z pracownikami NIMOZ w zakresie prowadzenia i aktualizacji bazy adresatów pism wychodzących oraz nadawców pism wpływających do NIMOZ;
 5. Zastępstwo pracownika Sekretariatu w razie jego nieobecności;
 6. Prowadzenie rejestru umów;
 7. Nadawanie przesyłek pocztowych oraz kurierskich.

Kandydatom/-tkom proponujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach w szczególności w zakresie archiwistyki i prowadzenia archiwum zakładowego;
 • Możliwość awansu na stanowisko Koordynatora czynności kancelaryjnych w NIMOZ
 • Dofinansowanie do opieki medycznej;
 • Dofinansowanie do wypoczynku;
 • Regularne wyjścia do muzeum.

Oczekujemy na (CV) w terminie do 28 sierpnia 2023 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

***

Koordynator czynności kancelaryjnych

Oczekiwania od kandydata:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Doświadczenie w obsłudze elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność pracy z ludźmi;
 • Dokładność, punktualność i samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność organizacji pracy.

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 1. Przyjmowanie, wprowadzanie do EZD i rejestracja w systemie przesyłek wpływających;
 2. Rejestracja w systemie EZD przesyłek wychodzących (fizyczna wysyłka korespondencji organizowana przez pracowników odpowiedzialni za prowadzenie sprawy);
 3. Bieżąca współpraca z pracownikami NIMOZ w zakresie prowadzenia bazy adresatów pism wychodzących z NIMOZ;
 4. Bieżąca współpraca z administratorami EZD w zakresie właściwej implementacji w EZD JRWA i procesów kancelaryjnych wynikających z obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;
 5. Zastępstwo pracownika Sekretariatu w razie jego nieobecności;
 6. Bieżący nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i wykonywaniem czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z JRWA oraz właściwego zakładania i prowadzenia spraw;
 7. Prowadzenie archiwum zakładowego – przyjmowanie, bieżące porządkowanie i wydawanie w razie potrzeby akt spraw;
 8. Prowadzenie składu chronologicznego – przyjmowanie, bieżące porządkowanie i wydawanie dokumentów;
 9. Inicjowanie i koordynowanie prac związanych z aktualizacją w razie potrzeb instrukcji kancelaryjnej i JRWA;
 10. Koordynacja współpracy z AAN w koniecznym zakresie;
 11. Prowadzenie działań doradczych, instruktażowych i szkoleniowych w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt oraz wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwiania spraw;
 12. Informowanie przełożonego o istotnych nieprawidłowościach i problemach związanych z wykonywaniem czynności kancelaryjnych i dokumentowaniem przebiegu załatwiania spraw;
 13. Udział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych pod względem zgodności z przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi;
 14. Prowadzenie rejestru umów;
 15. Nadawanie przesyłek pocztowych oraz rejestracja dokumentacji przychodzącej.

Kandydatom/-tkom proponujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach;
 • Dofinansowanie do opieki medycznej;
 • Dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą”;
 • Regularne wyjścia do muzeum.

Oczekujemy na  (CV) w terminie do 17 czerwca 2023 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

***

Księgowy

Zakres obowiązków:

 1. Dekretacja, księgowanie, weryfikacja pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych,
 2. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 3. Weryfikacja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz pracownikami,
 4. Fakturowanie zdarzeń gospodarczych,
 5. Udział w sporządzaniu okresowych sprawozdań do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz GUS,
 6. Sporządzanie deklaracji VAT/JPK.

 Nasze oczekiwania:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe z zakresu finansów/rachunkowości,
 2. Mile widziane co najmniej dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 3. Znajomość pakietu MS Office,
 4. Znajomość ustawy o rachunkowości,
 5. Samodzielność, skrupulatność, systematyczność w działaniu.

  Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat,
 2. Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia socjalne, prywatna opieka medyczna),
 3. Szkolenia wstępne oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym uzupełnienie wykształcenia, kursy i szkolenia,
 4. Miłą atmosferę pracy, pozytywne relacje, integrację, współpracę i wzajemną pomoc.

 Proponowane wynagrodzenie brutto: 6 500,00 - 7 000,00 zł.

 Zatrudnienie od zaraz.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@nimoz.pl

***

 

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO), na przetwarzanie tych danych osobowych.

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa), w przypadkach, gdy uzna Pani/Pan, iż sposób przetwarzania danych narusza przepisy RODO. 

 

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zastępca głównego księgowego

Zakres obowiązków:

 • udział w sporządzaniu sprawozdania finansowego i sprawozdań dla Organizatora (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), instytucji zewnętrznych (GUS, banki)
 • udział w sporządzaniu planów finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT z uwzględnieniem prewspółczynnika
 • udział w rozliczaniu dotacji podmiotowej i dotacji celowych
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji
 • monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych i ich sygnalizowanie przełożonym
 • sporządzanie deklaracji CIT zgodne z przepisami dotyczącymi instytucji kultury

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego (VAT, CIT)
 • zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu księgowości
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • znajomość zasad gospodarki finansowej instytucji kultury z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych
 • preferowane doświadczenie w rozliczaniu inwestycji

 

Oferujemy

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w systemie stacjonarnym z zapewnieniem niezbędnych narzędzi,
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach,
 • pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do zakupu okularów),
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej 50/50 .

 

Wymagane dokumenty

Oczekujemy na CV w terminie do 15 lutego 2023 roku. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu, drogą elektroniczną na adres biuro@nimoz.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7
02-910 Warszawa

biuro@nimoz.pl

z dopiskiem/w tytule emaila: REKRUTACJA: ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

***

 

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO), na przetwarzanie tych danych osobowych.

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa), w przypadkach, gdy uzna Pani/Pan, iż sposób przetwarzania danych narusza przepisy RODO. 

 

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Współpracownik Działu Statystyki i Parametryzacji Muzeów

 

Zgłoszenia można przesyłać do 20 stycznia 2022 r.

Nabór: współpracownik Działu Statystyki i Parametryzacji Muzeów w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Zakres zadań:

Wsparcie w zbieraniu i analizie danych niezbędnych do realizacji projektu Muzeometr, w tym:

 • udzielanie informacji oraz pomoc w uzupełnianiu formularzy ankietowych użytkownikom systemu informatycznego do zbierania danych statystycznych;
 • kontrola poprawności danych w ankietach złożonych w ramach projektu Statystyka muzeów oraz pozostałych badań statystycznych prowadzonych przez NIMOZ, w tym mailowy i telefoniczny kontakt z użytkownikami systemu informatycznego;
 • wykonywanie zadań związanych z działaniem systemu informatycznego do zbierania danych statystycznych oraz jego bieżąca obsługa;
 • analiza i opracowywanie danych zebranych za pośrednictwem formularzy ankietowych;
 • wspieranie pracowników Działu w pozostałych realizowanych działaniach niezbędnych do realizacji projektu.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie);
 • biegła obsługa MS Office w szczególności MS Excel;
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, staranność, dbałość o szczegóły;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 Preferowane:

 • doświadczenie w pracy w muzeum lub instytucjach, zajmujących się statystyką kultury;
 • znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem.

Forma zatrudnienia:

 • umowa zlecenie

Forma pracy:

 • stacjonarna pod adresem: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa, ul. Goraszewska 7.

Co oferujemy:

 • pracę przy nowatorskim projekcie,
 • możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji badań w obszarze kultury.

Oczekujemy na list motywacyjny oraz  curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 20 stycznia 2022 roku, przesyłane na adres biuro@nimoz.pl lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

 

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji można się kontaktować z osobą prowadzącą nabór poprzez adres email: kfigiel@nimoz.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych,  zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

Główny specjalista ds. Kadr/ hr

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie spraw pracowniczych, w szczególności w zakresie:
 • Przygotowywania umów o pracę, aneksów, świadectw pracy;
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników Instytutu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • Przygotowywanie oraz archiwizowanie list obecności pracowników Instytutu;
 • Prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych, oraz wystawianie delegacji krajowych;
 • Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich pracowników Instytutu;
 • Prowadzenie rejestru czasu pracy pracowników Instytutu;
 • Prowadzenie rejestru urlopów wypoczynkowych oraz okolicznościowych pracowników Instytutu;
 • Prowadzenie rejestru obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników Instytutu;
 • Kompletowanie dokumentacji w sprawach emerytalnych pracowników Instytutu;
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu BHP, medycyna pracy;
 • Prowadzenie zestawień składników wynagrodzeń, dodatków stażowych, jubileuszy, nagród, benefitów.
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych.
 • Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej Instytutu w tym zarządzeń Dyrektora Instytutu, wypisów RIK, dokumentacji z przeprowadzanych kontroli.
 • Zarządzanie procesami rekrutacyjnymi;
 • Współtworzenie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych.
 • Monitorowanie zmian w przepisach Kodeksu pracy i ustaw okołokodeksowych.
 • Sporządzanie zestawień, analiz i raportów dotyczących procesów kadrowo-płacowych.
 • Koordynacja spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
 • Prowadzenie innych rejestrów obowiązujących Instytucie.
 • Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 • Prowadzenie działań employer brandingowych.
 • Onboarding i offboarding pracowników.

Wymagania

 • gotowość do podjęcia pracy od zaraz;
 • wykształcenie wyższe;
 • 3 lata pracy na analogicznym stanowisku;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
 • bardzo dobra znajomości aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy;
 • wiedza zawodowa z zakresu czasu pracy, prawa pracy, kadr, rozwoju pracowników, szkoleń, wynagrodzeń, ZFŚS;
 • znajomość obsługi systemów kadrowych i innych portali związanych z obsługą kadrową w tym ZUS PUE, portal GUS;
 • znajomość pakietu MS OFFICE, w tym co najmniej dobra znajomość Excel;
 • myślenie analityczne oraz dbałość o szczegóły;
 • samodzielność oraz orientacja na realizację wyznaczonych celów;
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu ;
 • wysoka kultura osobista i dyskrecja.

Oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy);
 • praca stacjonarna;
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach;
 • możliwość uczestnictwa w kursie języka angielskiego;
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych).

 

Wymagane dokumenty

 • Oczekujemy na (CV) w terminie do 31 stycznia 2023 roku
 • Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu, drogą elektroniczną na adres biuro@nimoz.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Goraszewska 7

02-910 Warszawa

z dopiskiem/w tytule emaila: REKRUTACJA GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADR/HR.

 

 

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO), na przetwarzanie tych danych osobowych.

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), w przypadkach, gdy uzna Pani/Pan, iż sposób przetwarzania danych narusza przepisy RODO. 

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-05 08:37przez:
Opublikowano:2023-01-05 14:55przez:
Podmiot udostępniający: BIP NIM
Odwiedziny:4706

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo