RSS

Oferta pracy: Specjalista ds. programów wsparcia finansowego

STANOWISKO
Nabór na stanowisko Specjalista ds. programów wsparcia finansowego
ZAKRES ZADAŃ:
• uczestnictwo w tworzeniu dokumentów dotyczących programów dotacyjnych;
• udzielanie informacji nt. programów dotacyjnych;
• udział w procesie oceny wniosków;
• bieżąca koordynacja projektów dofinansowanych z programów dotacyjnych;
• analizowanie i weryfikowanie dokumentów przygotowanych przez beneficjentów;
• przygotowywanie umów dotacyjnych, aneksów oraz wniosków na wypłatę dotacji;
• uczestnictwo w działaniach popularyzatorskich dotyczących programów dotacyjnych;
• uczestnictwo w działaniach kontrolnych dotyczących programów dotacyjnych;
• uczestnictwo w monitorowaniu programów dotacyjnych w celu gromadzenia i analizy informacji na ich temat oraz formułowania propozycji zmian;
• współtworzenie założeń programów dotacyjnych.
WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe (w szczególności z zakresu: prawa i administracji, zarządzania kulturą);
• doświadczenie we współpracy z muzeami;
• znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem, instytucjami kultury oraz finansami publicznymi;
• doświadczenie w koordynowaniu projektów oraz zespołów ludzkich;
• biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
• umiejętność organizacji pracy własnej, pracy w zespole oraz terminowość;
• znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
OFERUJEMY:
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
• wymiar czasu pracy – pełen etat;
• możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Oczekujemy na list motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 10.07.2020 r.
Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres biuro(at)nimoz.pl.


Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:
ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl
INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:
Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboruOpublikował: Jacek Górka
Publikacja dnia: 08.06.2020
Podpisał: Jacek Górka
Dokument z dnia: 08.06.2020
Dokument oglądany razy: 511