RSS
To jest wersja archiwalna z dnia 23.08.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Oferta pracy - Dział Administracji

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. kadrowych (umowa o pracę na zastępstwo, 1 etat).

Wymagania:
• rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz umiejętność organizacji pracy;
• zdolności interpersonalne;
• znajomość środowiska MS Office (dodatkowy atut: ukończenie kursów);
• doświadczenie w wykonywaniu zadań, związanych z obsługą kadrową;
• wykształcenie wyższe z zakresu prawa i administracji;
• znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
uwaga: dodatkowym atutem będzie ukończenie kursów, dotyczących obsługi spraw kadrowych

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:
• prowadzenie spraw pracowniczych;
• przygotowywanie umów o pracę;
• prowadzenie akt osobowych pracowników;
• przygotowywanie oraz archiwizowanie list obecności pracowników;
• prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych oraz wystawianie dokumentów delegacji krajowych i zagranicznych;
• prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich;
• prowadzenie rejestru czasu pracy;
• prowadzenie rejestru urlopów pracowników oraz sporządzanie planów urlopów;
• prowadzenie rejestru obowiązkowych badań wstępnych i okresowych oraz współpraca w tym zakresie z wybranym podmiotem;
• prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji szkoleń BHP;
• sporządzanie dokumentów sprawozdawczych w zakresie spraw kadrowych;
• prowadzenie dokumentacji organizacyjnej instytucji (np. zarządzenia dyrektora, wypisy z RIK, dokumentacja pokontrolna).

Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV w terminie do 20 września 2019 roku na adres biuro@nimoz.pl lub pocztą na adres:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa
z dopiskiem „rekrutacja”

***
Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
* Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................
Podpis kandydata
1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.Opublikował: Jacek Górka
Publikacja dnia: 23.08.2019
Podpisał: Andrzej Zugaj
Dokument z dnia: 31.05.2012
Dokument oglądany razy: 1 621