RSS
To jest wersja archiwalna z dnia 14.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów. Nr postępowania: 2/2018”

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym upłynął termin składania ofert. Informację z otwarcia ofert załączamy poniżej.

Informacja z otwarcia ofert- NIMOZ-14.11.2018

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Realizację systemu Statystyka Muzeów" nr postępowania: 2/2018.

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania, stanowiące integralną część specyfikacji.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone w zakładce Zamówienia Publiczne.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ -2.2018-NIMOZ-e-podpis

***

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 października 2018 r.

Informujemy, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Realizacja systemu Statystyka Muzeów” nr ogłoszenia 642855-N-2018

Szczegółowe informacje zostały umieszczone w zakładce Zamówienia Publiczne.

Linki do załączników:

Załącznik nr 9 do SIWZ-Opis_Przedmiotu_Zamowienia -NIMOZ
Ogłoszenie o zamówieniu. NIMOZ. 2.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -NIMOZ-2.2018 wraz z załącznikami
Załącznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy-NIMOZ

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów”

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (19.10.2018 r.) zostało unieważnione przedmiotowe postępowanie. Szczegółowe informacje zostały umieszczone w zakładce Zamówienia Publiczne.

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów"

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (19.10.2018 r.) upłynął termin składania ofert.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone w zakładce Zamówienia Publiczne

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów"

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania stanowiące integralną część specyfikacji oraz został przedłużony termin składania ofert na dzień 19.10.2018 r.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone w zakładce Zamówienia Publiczne

***

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informujemy, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Realizacja systemu Statystyka Muzeów” nr ogłoszenia 630876-N-2018.

Pełna treść zawiadomienia została umieszczona w zakładce Zamówienia Publiczne

***

Zawiadomienie o zakończeniu dialogu technicznego z dnia 20.09.2018 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów działając na podstawie § 2 ust. 12 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów” uprzejmie informuje o zakończeniu dialogu technicznego, ogłoszonego w dniu 13.08.2018 r. prowadzonego w oparciu o treść art. 31a-31 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Pełna treść zawiadomienia została umieszczona w zakładce Zamówienia Publiczne

***

Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów informuje, że przeprowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia na „Realizację systemu Statystyka Muzeów”. Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym proszone są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający posiada projekt opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy. Powyższe dokumenty stanowią załączniki Nr 3 a-c do niniejszego ogłoszenia o dialogu technicznym.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: Iga Granecka, e-mail: iga.granecka@ipzp.com.pl, tel.: (022) 622 26 69.

Pełna treść projektu ogłoszenia o dialogu technicznym została umieszczona w zakładce Zamówienia publiczne

***

Plan zamówień publicznych w roku 2018

***

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowiąca przedłożenie rządowe.

Zasadnicza zmiana wprowadzana przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy Pzp, będzie dotyczyła wszystkich kategorii zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) (stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.)Opublikował: Jacek Górka
Publikacja dnia: 14.11.2018
Podpisał: Jacek Górka
Dokument z dnia: 06.02.2012
Dokument oglądany razy: 9 383