RSS
To jest wersja archiwalna z dnia 05.02.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia publiczne

Przetarg na wydawnictwa - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk czasopism i książek NIMOZ zaplanowanych na 2012 rok i dystrybucję wg. rozdzielnika.
Numer sprawy: NIMOZ-DEIW/230-1/2012

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Akcydens Zakład Poligraficzny A. i L. Cichoccy sp. j.
ul. Pocztowa 5
05-080 Laski

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia do dnia 10.02.2012.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych
W prowadzonym postępowaniu w kolejności wpływu złożono następujące oferty:

1. Pro-Print Piotr Piwkowski
ul. Daleka 9,
96-321 Grzegorzewice
Cena oferty brutto: 106 333,50 zł


2. Drukarnia WIST Antoni Wierzbowski
ul. Barona 8b
95-100 Zgierz;
Cena oferty brutto: 131 745,92 zł


3. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk
ul. Kutrzeby 15
05-082 Stare Babice
Cena oferty brutto: 84 525,- zł


4. Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak
ul. Toruńska 148
87-800 Włocławek
Cena oferty brutto: 83 506,50 zł


5. PASAŻ sp. z o.o.
ul. Rydlówka 24
30-363 Kraków
Cena oferty brutto: 88 200,- zł


6. Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA Monika i Wojciech Sagalara
ul. Lodowa 106A
93-232 Łódź
Cena oferty brutto: 116 607,08 zł


7. Akcydens Zakład Poligraficzny A. i L. Cichoccy sp. j.
ul. Pocztowa 5
05-080 Laski
Cena oferty brutto: 69 769,87 zł


8. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski
ul. Sokołowska 12A
01-142 Warszawa
Cena oferty brutto: 82 810,35 zł


9. Stelko sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 115 lok. 368
00-102 Warszawa
Cena oferty brutto: 131 806,80 zł


10. Drukarnia cyfrowa IOTA UNUM Barbara Starosielec
ul. Twarda 1 00-114 Warszawa
Cena oferty brutto: 109 303,95 zł


11. ARGRAF sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
Cena oferty brutto: 92 106,- zł

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655,
ze zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Opublikował: Jacek Górka
Publikacja dnia: 05.02.2012
Podpisał: Jacek Górka
Dokument z dnia: 06.02.2012
Dokument oglądany razy: 2 095